عبدالله شریفی – استمداد از عاصمه جهانگیر و عفو بین الملل