شهرام احمدی – قدم‌خیر فرامرزی – به گزارشگر ویژه – ۱۳۹۵