رونوشت دادنامه شعبه ۳۱ دیوان عالی – پرونده توحید و جهاد – قضات جعفری و حمیدی‌پور