محکومیت-۲۳-تن-از-دراویش-گنابادی-به-۱۱۹-سال-حبس-min